Xem bụng mẹ bầu đoán giới tính thai nhi. Với quan niệm của một số mẹ bầu thì khi nhìn vào “tướng bụng” có thể biến được giới tính thai nhi. Đây cũng là quan niệm của ông bà ta ngày xưa. Bụng bầu cao thì nghĩa là sinh con trai và ngược lại hay dựa vào tình trạng ốm nghén của mẹ bầu để gầm đoán giới tính bé con trong bụng. Dĩ nhiên… Chi tiết »